ЗАХИРАМЖ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 217 2017-05-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 218 2017-05-22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 220 2017-05-22
Техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 221 2017-05-22
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 222 2017-05-22
Хөрөнгө гаргах тухай 223 2017-05-22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 206 2017-05-19
Ажлын хэсэг байгууулах тухай 207 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 208 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 209 2017-05-19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 210 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 211 2017-05-19
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 212 2017-05-19
Газар өмчлүүлэх тухай 214 2017-05-19
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 215 2017-05-19
Дэд зөвлөл байгуулах тухай 216 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 205 2017-05-18
Жуух бичгээр шагнах тухай 202 2017-05-15
Хөрөнгө гаргах тухай 196 2017-05-10
Хөрөнгө гаргах тухай 199 2017-05-10
Хөрөнгө гаргах тухай 200 2017-05-10
Жуух бичгээр шагнах тухай 201 2017-05-10
Зөвлөл байгуулах тухай 195 2017-05-09
Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайтоог 198 2017-05-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 194 2017-05-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 193 2017-05-04
Б.Ичинхорлоод сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 178 2017-05-02
Г.Оюунчимэгт сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 179 2017-05-02
Жуух бичгээр шагнах тухай 180 2017-05-02
Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай 181 2017-05-02
Ажлыг хэсэг байгуулах тухай 182 2017-05-02
Эрх шилжүүлэх тухай 183 2017-05-02
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 185 2017-05-02
Мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай 186 2017-05-02
Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 187 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 188 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 189 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 190 2017-05-02
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 184 2017-05-02
Хот тохижуулах газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 191 2017-05-02
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 177 2017-05-01
Ажлын хэсэг томилох тухай 151 2017-04-30
Эрх шилжүүлэх тухай 167 2017-04-26
Хөрөнгө гаргах тухай 175 2017-04-25
Дүрэм батлах тухай 152 2017-04-21
Насан туршийн боловсролын төвийн дүрэм батлах тухай 170 2017-04-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 171 2017-04-21
Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах тухай 172 2017-04-21
Хөрөнгө гаргах тухай 173 2017-04-21
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 174 2017-04-21
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 146 2017-04-20
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 147 2017-04-20
Гомдлын шаардлагын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 148 2017-04-20
Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах тухай 149 2017-04-20
АЙмгийн зөвлөл байгуулах тухай 153 2017-04-20
Хөрөнгө гаргах тухай 154 2017-04-20
Газар эзэмшүүлэх тухай 155 2017-04-20
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 156 2017-04-20
Эзэмших газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухай 157 2017-04-20
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 158 2017-04-20
Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 159 2017-04-20
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 160 2017-04-20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 161 2017-04-20
Газар ашиглах эрхийн хугацаа сунгах тухай 162 2017-04-20
Газар эзэмших тухай 163 2017-04-20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 164 2017-04-20
Эзэмших газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухай 165 2017-04-20
Газар өмчлүүлэх тухай 166 2017-04-20
Газар өмчлүүлэх тухай 168 2017-04-20
Олон улсын арга хэмжээнд ороолцуулах тухай 169 2017-04-20
Хөрөнгө гаргах тухай 150 2017-04-19
Комисс томилох тухай 134 2017-04-17
Хөрөнгө гаргах тухай 135 2017-04-17
Газар албадан чөлөөлөх тухай 145 2017-04-17
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 136 2017-04-14
Хяналт, шалгалт явуулах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулар тухай 140 2017-04-14
"Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам" батлах тухай 141 2017-04-14
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 142 2017-04-14
Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 133 2017-04-06
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 128 2017-04-03
Арга хэмжээнд оролцох хөрөнгө гаргах тухай 129 2017-04-03
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 130 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 131 2017-04-03
Л.Цэнд-Аюушид сануулах сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 132 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-02
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-02
Жуух бичгээр шагнах тухай 126 2017-03-31
Жуух бичгээр шагнах тухай 123 2017-03-30
Жуух бичгээр шагнах тухай 124 2017-03-30
Жуух бичгээр шагнах тухай 125 2017-03-30
Төр-хувийн хэвшилийн зөвлөл байгуулах тухай 121 2017-03-28
Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 122 2017-03-28
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 117 2017-03-27
Захирамж хүчингүйд тооцох тухай 118 2017-03-27
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 119 2017-03-27
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 120 2017-03-27
Жуух бичгээр шагнах тухай 115 2017-03-23
Хөрөнгө гаргах тухай 116 2017-03-23
Хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 110 2017-03-21
Хөрөнгө гаргах тухай 114 2017-03-21
Хөрөнгө гаргах тухай 109 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 111 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 112 2017-03-20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 113 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 103 2017-03-17
Хөрөнгө гаргах тухай 104 2017-03-17
Хөрөнгө гаргах тухай 105 2017-03-17
Жуух бичгээр шагнах тухай 106 2017-03-17
Жуух бичгээр шагнах тухай 107 2017-03-17
Хурдан морины уралдааныг зохицуулах зарим арга хэмжээний тухай 108 2017-03-17
Дэд зөвлөл байгуулах тухай 100 2017-03-16
Жуух бичгээр шагнах тухай 101 2017-03-16
Хөрөнгө гаргах тухай 99 2017-03-15
Хөрөнгө гаргах тухай 96 2017-03-14
Хөрөнгө гаргах тухай 97 2017-03-14
Хөрөнгө гаргах тухай 98 2017-03-14
Малын шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах тухай 88 2017-03-13
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл офицеруудын сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 92 2017-03-13
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулах тухай 93 2017-03-13
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 94 2017-03-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 95 2017-03-13
Хөрөнгө гаргах тухай 96 2017-03-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 89 2017-03-10
Хөрөнгө гаргах тухай 90 2017-03-10
Дотоод аулитын холбоо байгуулах тухай 91 2017-03-10
Хөрөнгө гаргах тухай 87 2017-03-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 80 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 81 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 82 2017-03-07
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 83 2017-03-07
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 84 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 85 2017-03-07
Авто замын ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 86 2017-03-07
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 75 2017-03-06
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 76 2017-03-06
Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 78 2017-03-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 79 2017-03-06
Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн бүтэц, орон тоог батлах тухай 74 2017-03-03
Хөрөнгө гаргах тухай 72 2017-02-23
Аймгийн Есөн алдартныг тодруулж шагнах тухай 73 2017-02-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 69 2017-02-21
Хөрөнгө гаргах тухай 70 2017-02-21
Хөрөнгө гаргах тухай 71 2017-02-21
Аймгийн Алдарт уяач Алтан хараацай цолоор шагнах тухай 63 2017-02-20
Хөрөнгө гаргах тухай 65 2017-02-20
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 66 2017-02-20
Хөрөнгө гаргах тухай 67 2017-02-20
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 68 2017-02-20
Аян зохион байгуулах тухай 62 2017-02-17
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын татвар хураах ажлыг зохион байгуулах тухай 60 2017-02-16
Хөрөнгө гаргах тухай 61 2017-02-16
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 57 2017-02-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 58 2017-02-15
Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах тухай 59 2017-02-15
"Аймгийн хошой аварга малчин" , "Аймгийн аварга малчин", "Аварга тариаланч", "Аварга фермер" 54 2017-02-14
Хөрөнгө гаргах тухай 55 2017-02-14
Хөрөнгө гаргах тухай 47 2017-02-13
Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай 49 2017-02-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50 2017-02-13
Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 51 2017-02-13
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 52 2017-02-13
Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 53 2017-02-13
Асрамжид хамруулах тухай 43 2017-02-02
Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 44 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 46 2017-02-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 48 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 33 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 38 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 39 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 40 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 41 2017-02-01
Эрх шилжүүлэх тухай 42 2017-02-01
Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 45 2017-02-01
Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 36 2017-01-31
Журам батлах тухай 37 2017-01-31
Хөрөнгө гаргах тухай 34 2017-01-30
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 35 2017-01-30
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 32 2017-01-26
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 25 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 26 2017-01-25
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 27 2017-01-25
Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 28 2017-01-25
Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 29 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 30 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 31 2017-01-25
Хөрөнгө гаргах тухай 24 2017-01-24
Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай 8 2017-01-16
Салбар зөвлөл байгуулах тухай 4 2017-01-13
Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 5 2017-01-13
Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 6 2017-01-13
Хүүхдийн байгууллагын үйл ажиллагааг түр хаах тухай 7 2017-01-13
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 1 2017-01-09
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 2017-01-05
Хөрөнгө гаргах тухай 102 201-03-17
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 77 201-03-06
Техникийн хорооны ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 64 201-02-20
Б. Туулсүрэнд жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 56 201-02-15