д/д

Үйлчилгээний төрөл

Иргэнээс нийт хураан авах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Үйлчилгээний хураамж төлөх банк, дансны дугаар

1

Төрснийг бүртгэж, анх удаа гэрчилгээ олгох

Үнэ төлбөргүй

Голомт банк 5605004683

2

Гэрлэлтийг бүртгэж гэрчилгээ олгох

2500

3

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх

2500

4

Гэрлэлт цуцалсныг бүртгэж гэрчилгээ олгох

2500

5

Үрчлэлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

7500

6

Эцэг, эх тогтоосныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

5000

7

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

7500

8

Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

Үнэ төлбөргүй

Иргэний бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгох

9

Гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээг дахин олгох

5000

Голомт банк 5605004683

10

Гэрлэлтийн гэрчилгээг дахин олгох

5000

11

Үрчлэлтийн гэрчилгээ олгох

5000

12

Эцэг, эх тогтоосны гэрчилгээ дахин олгох

5000

13

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний гэрчилгээ дахин олгох

5000

14

Нас барсны гэрчилгээ дахин олгох

5000

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

15

Нийслэлээс аймагт, аймгаас аймагт  шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх / ирсэн /

3500

Голомт банк 5605004683

16

Аймгаас нийслэлд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх  /явсан /

5000

17

Аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

2500

18

16 нас хүрээгүй хүүхдийн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

Үнэ төлбөргүй

Иргэний цахим үнэмлэх олгох

19

Иргэний цахим үнэмлэх шинээр олгох

18300

Голомт банк 5605004683 /15000 төгрөг/

Төрийн банк

161700941

/3300 төгрөг/

20

Иргэний цахим үнэмлэхийг 25, 45 настай иргэнд сольж олгох

18300

21

Иргэний цахим үнэмлэх алдаж үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн хүчингүй болгосон, ашиглах боломжгүй болгосноос хойш дахин олгох

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд заасны дагуу 40000 хүртэл төгрөгийн торгууль оногдуулна.

 

 

 Үндэсний энгийн гадаад паспорт

1

1 жилийн хугацаатай шинээр авах

22500

Голомт банк

 

2

5 жилийн хугацаатай шинээр авах гадаад паспорт

32500

3

Гадаад паспорт сунгуулах

1 жил

4500

Голомт банк

 

2 жил

6500

3 жил

8500

4 жил

10500

5 жил

12500

4

Гадаад паспортоо хаяж үрэгдүүлсэн гэмтээсэн тохиолдолд

40000 хүртэл

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу торгууль оногдуулна. /паспорт авах үнийн дүн дээр нэмж төлнө/

 

Та энд байна: Home Үйлчилгээ Иргэний бүртгэл Үйлчилгээний хөлс

Холбоо барих

Ховд аймаг, ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Утас: