Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    .Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах тухай хурлын тогтоол,

 4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 5.    Хуулийн этгээдийн гэрээ /2 хувь/

 ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 Үүсгэн байгуулагч

 Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

 Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 САНАМЖ:

 1.    Та нөхөрлөл үүсгэн байгуулахын тулд “Нөхөрлөлийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Тогтоол, гэрээнд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

 3.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

 

1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 4.    Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр

 5.    Дарга, удирдах албан тушаалтныг томилсон шийдвэр

 6.    Хуулийн этгээдийн  дүрэм /2 хувь/

 

Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 

1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    ТББ үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол

 6.    Үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 7.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 САНАМЖ:

 1.    Та төрийн бус байгууллага  байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

 3.    Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-д  заасан зүйлийг тусгана.

 4.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах, хурлын тэргүүлэгчид, хорооны даргыг томилсон тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол

 4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 5.    ҮЭ-ийн байгууллагын дүрэм /2 хувь/

 САНАМЖ:

 1.    Та Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахын тулд “Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

 3.    Тогтоолд бие даасан дүрэмтэй байх эсвэл харьяалагдах холбооны дүрмээр үйл ажиллагаа явуулхыг тусгах

 4.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Хоршоо шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Хоршоо үүсгэн байгуулах гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Гишүүдийн жагсаалт

 6.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 САНАМЖ:

 1.    Та хоршоо үүсгэн байгуулахын тулд “Хоршооны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Энгийн хоршоо 9-өөс доошгүй, хадгаламж зээлийн хоршоо 20-оос доошгүй гишүүн, дундын хоршоог 2-оос доошгүй хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна.

 3.    Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах.

 4.    Жагсаалтанд гишүүдийн овог нэр, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, эзлэх хувийг дэлгэрэнгүй тусгах

 5.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авах

 1.    Өргөдлийн УБ-05 маягт

 2.    Шийдвэр, тогтоол

 3.    Улсын тэмдэгтийн хураамж / Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 4.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь / үрэгдүүлсэн тохиолдолд шаардлагагүй/

 

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ шинэчлэх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Гэрчилгээ шинэчлэх тухай шийдвэр, тогтоол

 3.    Дүрэм 2 хувь

 4.    Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 Хуулийн этгээдийн дүрэм, гэрээ өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Дүрэм 2 хувь

 4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны хугацаа өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Дүрэм 2 хувь

 4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Дүрэм 2 хувь

 4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх болон хувьцаа эзэмшигчийн хувь өөрчлөх

 1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Хувьцааг шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 

Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

 

1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Дүрэм  2 хувь

 4.    Хаягийн нотлох баримт

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн сан 160000941 тоот  дансанд 10.000 төгрөг/

 

 Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх

 

1.    УБ 05 маягтыг бөглөх

 2.    Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол

 3.    Татвар санхүүгийн байгууллагаар баталгаажуулсан тайлан баланс

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 10.000 төгрөг/

 

Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх

 

1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 4.    Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулах, редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол

 5.    Дүрэм 2 хувь

 6.    Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол

 САНАМЖ:

 1.    Та хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулахын тулд “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай” хууль, “Зар сурталчилгааны тухай” хууль “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

 3.    Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгаж мөн нийтлэлийн бодлого давтамжыг тодорхой тусгах

  

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нотлох баримт хавсаргана/

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 САНАМЖ:

 1.    Та компани байгуулахын тулд “Компаны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

 3.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, тогтоол

 4.    Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн дарга томилсон тогтоол

 5.    Дүрэм 2 хувь

 6.    Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол

 7.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 200.000 төгрөг/

 САНАМЖ:

 1.    Та шашны байгууллага үүсгэн байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

 3.    Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

 4.    Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгана.

 5.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Сан шинээр бүртгүүлэх

 1.    УБ 03 маягтыг бөглөх

 2.    Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 3.    Сан үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол

 4.    Дүрэм 2 хувь

 5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 160000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/

 6.    Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон  хурлын тогтоол

 7.    Хяналтын зөвлөлийг томилсон үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр эсвэл удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний хурлын тогтоол

 

САНАМЖ:

 1.    Та сан байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

 2.    Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

 3.    Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу, 25 дугаар зүйлийг тусгана.

 4.    Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Та энд байна: Home Үйлчилгээ Хуулийн этгээдийн бүртгэл Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Ховд аймаг, ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Утас: