Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний  хөлс

Тэмдэгтийн хураамж

Татвар

Энгийн

Яаралтай

1

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

Үнэгүй.

2

Газраас бусад эд хөрөнгийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах

Эрхийн улсын бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0,01 хувь

3

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг бүртгэх

20000

40000

Худалдах, худалдан авах гэрээний үнийн дүнгээс 2 хувиар тооцож татвар төлнө

4

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

8000

16000

5

Эд хөрөнгийн барьцаа гэрээний эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

Барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0,05 хувь

Барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0,1 хувь

6

Барьцаалбар бүртгэх

3000

6000

7

Гэрээнд өөрчлөлт оруулах сунгахыг бүртгэх

5000

10000

8

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах

Үнэ төлбөргүй

9

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэл хийх

5000

10

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн үрэгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох

20000

11

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа олгох

5000

10000

Та энд байна: Home Үйлчилгээ Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл Үйлчилгээний хөлс

Холбоо барих

Ховд аймаг, ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Утас: